امروز مقوله تعهد با گوشت و خون تک تک خانواده سینا آمیخته شده و جهت به تحقق رساندن و پایداری در این زمینه فعالیت خود را توسعه میدهند
شرکت سینا با شعار سینا متعهد و در راستای اهداف استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت خود و همچنین رعایت تعهد در زمینه کیفیت-   خدمات پس از فروش- طراحی -رعایت حقوق مصرف کنندگان و مسئولیتهای اجتماعی را  اثرگذارترین شاخص و تضمین ماندگاری سینا به عنوان برند پیشرو میداند.
تعهد در طراحی: تغييرات و توسعه مداوم تکنولوژي، و همچنين تعيين اولويت نيازها و خواسته های مشتريان سینا را متعهد به طراحی و نوآودی در راستای ماموریت خود میکند که مبنای اول سیاستها و استراتژی سینا میباشد.
تعهد در کیفیت: در تمام مراحل تولید از تهیه مواد اولیه، طراحی تا ساخت محصول نهایی  رویکرد و جهت گیری اصلی حفظ کیفیت و و منطبق بودن با استانداردهای جهانی در راستای رضایت کامل مشتریان و کاربران محصولات سینا میباشد
تعهد در رعایت حقوق مصرف کنندگان: حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، منافع مالی و در حقیقت مقرون به صرفه بودن محصولات تولیدی و نیز آموزش مصرف کنندگان سرلوحه سینا در رعایت این مهم بوده و به آن ارج مینهیم
تعهد در خدمات پس از فروش: اعتقاد به این که فروش تنها اول کار است و نقش اصلی سینا بعد از آن بعد و اهمیت خود را میابد سبب گشته خدمات پس از فروش دارای اهمیت بسیاری برای رسیدن به مرحله ای که ما از آن به کیفیت بالای خدمات در راستای مامویت سینا که این نیز مبنای دیگری از سیستها و استراتژیهای سینا میباشد   نام میبریم   تبدیل شود
تعهد در وظایف اجتماعی: شرکت سینا مسئولیتهای اجتماعی خود را به عنوان یکی از وظایف خطیر و مهم سازمانی خود در قبال جامعه میداند که تاثیر مستقیم اثرات این تفکر را در ر استای اهداف مسئولیتهای اجتماعی بر خانواده بزرگ سینا میتوان مشاهده کرد.