• ·       دارای عنوان رتبه یک در تولید تخت های بیمارستانی از طرف  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 89

 • ·       دارای عنوان رتبه یک در تولید تخت های بیمارستانی از طرف  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 91

 • ·       دارای عنوان رتبه دو در ارائه خدمات پس از فروش از طرف  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 92

 • ·        دریافت تندیس و لوح تقدیر از ریاست جمهوری به عنوان صنعتگر نمونه در سال 89

 • ·       دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 87

 • ·       دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال88

 • ·       دریافت لوح تقدیرو تندیس به عنوان کارآفرین نمونه در سال 88

 • ·       دریافت لوح تقدیر و تندیس به عنوان کارآفرین نمونه در سال 89

 • ·       دارای لوح افتخار بعنوان 10 شرکت برتر تولید تجهیزات پزشکی ایران در زمینه رعایت استاندارد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران

 • ·       دریافت لوح افتخار از انجمن صنفی  بعنوان شرکت پیشرو در زمینه اخذ استانداردهای بین المللی

 • ·       دریافت لوح افتخار از انجمن صنفی بعنوان پیشکسوت نمونه تولیدکننده تجهیزات پزشکی

 • ·       دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه تولیدی در سال 92

 • ·       دریافت تندیس و لوح تقدیر از وزارت صنایع و معادن به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 93

 • ·       جزو اولین دریافت کنندگان استاندارد بین المللی CE Marking در ایران

 • ·       عضو اتحادیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

 • ·       عضو اتحادیه صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

 •         واحد نمونه استانی در سال 92

 •         واحد نمونه صنعتی استانی در سال 94 بر اساس عملکرد سال 93

 •         واحد نمونه صنعتی کشوری در سال 96 بر اساس عملکرد سال 95

 •         دارای عنوان رتبه یک در ارائه خدمات پس از فروش از طرف  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 96

 •         تاسیس شرکت سینا در روسیه در سال 96

 •         دریافت تندیس و لوح تقدیر از وزارت صنایع و معادن به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 96

 •         دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 96

 •         دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان کارآفرین نمونه در سال 96

 •         دریافت تندیس و گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 97