• ·       دارای عنوان رتبه یک در تولید تخت های بیمارستانی از طرف  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 89
 • ·       دارای عنوان رتبه یک در تولید تخت های بیمارستانی از طرف  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 91
 • ·       دارای عنوان رتبه دو در ارائه خدمات پس از فروش از طرف  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 92
 • ·        دریافت تندیس و لوح تقدیر از ریاست جمهوری به عنوان صنعتگر نمونه در سال 89
 • ·       دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 87
 • ·       دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال88
 • ·       دریافت لوح تقدیرو تندیس به عنوان کارآفرین نمونه در سال 88
 • ·       دریافت لوح تقدیر و تندیس به عنوان کارآفرین نمونه در سال 89
 • ·       دارای لوح افتخار بعنوان 10 شرکت برتر تولید تجهیزات پزشکی ایران در زمینه رعایت استاندارد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
 • ·       دریافت لوح افتخار از انجمن صنفی  بعنوان شرکت پیشرو در زمینه اخذ استانداردهای بین المللی
 • ·       دریافت لوح افتخار از انجمن صنفی بعنوان پیشکسوت نمونه تولیدکننده تجهیزات پزشکی
 • ·       دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه تولیدی در سال 92
 • ·       دریافت تندیس و لوح تقدیر از وزارت صنایع و معادن به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 93
 • ·       جزو اولین دریافت کنندگان استاندارد بین المللی CE Marking در ایران
 • ·       عضو اتحادیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
 • ·       عضو اتحادیه صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران
 •         واحد نمونه استانی در سال 92
 •         واحد نمونه صنعتی استانی در سال 94 بر اساس عملکرد سال 93
 •         واحد نمونه صنعتی کشوری در سال 96 بر اساس عملکرد سال 95
 •         دارای عنوان رتبه یک در ارائه خدمات پس از فروش از طرف  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 96
 •         تاسیس شرکت روسیه در سال 96