یکی  از عوامل  بقا ء و  دوام   یک   سازمان  رعایت  ارزشهای  رفتاری  و  اخلاقی  در آن سازمان  است    که این  ارزش ها  در شرکت   سینا حمد آریا بشرح ذیل تدوین شده است :
-        رعایت کلیه قوانین مربوطه کشوری و مقررات سازمانی
-         تلاش برای  دستیابی به  اهداف سازمان
- تکریم مشتری و ارج نهادن به جایگاه آن
- متکی بودن به حق عملکرد خود و عدم وابستگی و نیاز به کمک های مالی، دولتی و سایر افراد
- آموزش و یادگیری مستمر جهت رعایت و حفظ سلامت شغلی
- صداقت در گفتار و رعایت اصل رازداری
-        رعایت ادب و نزاکت در ارتباط با همکاران، تامین کنندگان و مشتریان
-        اولویت دادن به منافع سازمان در قبال منافع شخصی، با حضور در هر موقعیت شغلی و در هر زمان مورد نیاز
سازمان  انتظار   دارد   که تک تک    افراد  آن، ارزش های  فوق را جزو منشور  اخلاقی خود   قرار  داده   و   در رساندن شرکت سینا حمد آریا    به آینده ای موفق یاری نمایند .  پرواضح است سازمان هیچ استثنایی برای کسی قائل نخواهد بود و همه در قبال اجرا و رعایت ارزش ها، مسئولیت یکسان خواهند داشت و  
اگرزمانی تعارضی بین عملکرد فرد  و ارزش وجود داشته باشد، سازمان ارزش را انتخاب خواهد کرد