تعهد در رعایت حقوق مصرف کنندگان: حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، منافع مالی و در حقیقت مقرون به صرفه بودن محصولات تولیدی و نیز آموزش مصرف کنندگان سرلوحه سینا در رعایت این مهم بوده و به آن ارج مینهیم