تعهد در طراحی: تغييرات و توسعه مداوم تکنولوژي، و همچنين تعيين اولويت نيازها و خواسته های مشتريان سینا را متعهد به طراحی و نوآودی در راستای ماموریت خود میکند که مبنای اول سیاستها و استراتژی سینا میباشد.