تعهد در کیفیت: در تمام مراحل تولید از تهیه مواد اولیه، طراحی تا ساخت محصول نهایی  رویکرد و جهت گیری اصلی حفظ کیفیت و و منطبق بودن با استانداردهای جهانی در راستای رضایت کامل مشتریان و کاربران محصولات سینا میباشد