تعهد در خدمات پس از فروش: اعتقاد به این که فروش تنها اول کار است و نقش اصلی سینا بعد از آن بعد و اهمیت خود را میابد سبب گشته خدمات پس از فروش دارای اهمیت بسیاری برای رسیدن به مرحله ای که ما از آن به کیفیت بالای خدمات در راستای مامویت سینا که این نیز مبنای دیگری از سیستها و استراتژیهای سینا میباشد   نام میبریم   تبدیل شود