عضویت گروهی محک

 سینا خود را متعهد به در نظر گرفتن بخشی از سود خود برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت نیروی انسانی خود وحمایت از کودکان سرطانی و نیز توسعه آموزش و اهمیت به محیط زیست در کشور میداند. در همین راستا با عضویت گروهی در طرح با هزار تومن چیکار میشه کرد موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک گامی در جهت پیش برد تعهدات وظایف اجتماعی خود برداشته است.