مدرسه سازی

 سینا خود را متعهد به در نظر گرفتن بخشی از سود خود برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت نیروی انسانی خود وحمایت از کودکان سرطانی و نیز توسعه آموزش و اهمیت به محیط زیست در کشور میداند.شرکت سینا در راستای وظایف اجتماعی  خود را مسئول و متعهد به توسعه فضای آموزشی کشور میداند به همین منظور در طی سه سال گذشته بخشی از سود خالص شرکت را به توسعه فضای آموزشی کشور به خصوص استان آذربایجان شرقی اختصاص داده است.