معرفی محصول

کمد کنار تخت تولیدی سینا امکان ذخیره سازی (نگهداری) وسایل را با قابلیت دسترسی آسان تامین می کند این کمد برای استفاده های ویژه کاربران در مرکز کلینیکها طراحی شده و می توانند در بخشهای جراحی، بستری استفاده شوند.
میز غذاکه طراحی ساده ای دارد تامین کننده نیاز امروز تختهای بیمارستانها می باشد. گوشه های گرد و قسمت های.... محدود شده تمیز کاری آن را آاسان تر کرده

مشخصات فنی

با رویه پلاستیکی
●تنظیم ارتفاع با استفاده از اهرم
●چرخهای دو قلوی پلاستیکی
□ابعاد
●ابعاد کلی میز غذا:800×460mm
●تنظیم ارتفاع (حداقل و حداکثر) 820-1200mm
● قابلیت تحمل وزنKg25
□ استانداردها
●ISO13485
●EN980
●CE