مایل استونها

 • دارای عنوان رتبه یک در تولید تخت های بیمارستانی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 89
 • دارای عنوان رتبه یک در تولید تخت های بیمارستانی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 91
 • دارای عنوان رتبه دو در ارائه خدمات پس از فروش از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 92
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر از ریاست جمهوری به عنوان صنعتگر نمونه در سال 89
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 87
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال88
 • دریافت لوح تقدیرو تندیس به عنوان کارآفرین نمونه در سال 88
 • دریافت لوح تقدیر و تندیس به عنوان کارآفرین نمونه در سال 89
 • دارای لوح افتخار بعنوان 10 شرکت برتر تولید تجهیزات پزشکی ایران در زمینه رعایت استاندارد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
 • دریافت لوح افتخار از انجمن صنفی بعنوان شرکت پیشرو در زمینه اخذ استانداردهای بین المللی
 • دریافت لوح افتخار از انجمن صنفی بعنوان پیشکسوت نمونه تولیدکننده تجهیزات پزشکی
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه تولیدی در سال 92
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر از وزارت صنایع و معادن به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 93
 • جزو اولین دریافت کنندگان استاندارد بین المللی CE Marking در ایران
 • عضو اتحادیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
 • عضو اتحادیه صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران
 • واحد نمونه استانی در سال 92
 • واحد نمونه صنعتی استانی در سال 94 بر اساس عملکرد سال 93
 • واحد نمونه صنعتی کشوری در سال 96 بر اساس عملکرد سال 95
 • دارای عنوان رتبه یک در ارائه خدمات پس از فروش از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 96
 • تاسیس شرکت سینا در روسیه در سال 96
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر از وزارت صنایع و معادن به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 96
 • دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 96
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان کارآفرین نمونه در سال 96
 • دریافت تندیس و گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 97
fa_IRفارسی